วิธีการสมัคร

ระเบียบการโรงเรียนเสริมสวยดาวสยามหาดใหญ่ 


 การวัดผลและประเมินผล

      สอบวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 การมอบประกาศนียบัตร และประกาศนียบัตรชั้นสูง 

     จะมอบให้แก่ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร และผ่านพิธีรับมอบประกาศนียบัตรแล้วเท่านั้น

 

 ระเบียบข้อบังคับ

1.ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยขณะอยู่ภายในโรงเรียน ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด

2.ต้องตั้งใจศึกษา และเชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์

3.ต้องมาเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด

4.ห้ามนำเพื่อนหริอผู้ที่ไม่มีกิจธุระติดต่อทางโรงเรียน เข้ามาในโรงเรียน

5.การหยุดเรียนต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ

6.ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ของโรงเรียน

7.ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปในโรงเรียนโดยเด็ดขาด นอกจากจะได้รับอนุญาต

8.สำหรับนักเรียนหอพักจะออกจากหอพัก จะต้องขออนุญาตจากผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจแทนผู้จัดการก่อน

9.ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนทางโรงเรียนจะจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียน

 

 

 การสมัครเข้าเรียน

๐ ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียน 
 ๐ ต้องมีรูปถ่ายขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
 ๐ สมัครเรียนได้ทุกวันไม่มีวันหยุด
 ๐ เมื่อชำระเงินแล้ว ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ


  เวลาเรียน 

- ภาคเช้า สอนตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น.

- ภาคค่ำ สอนตั้งแต่ 17.00 - 20.00 น.

- ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์ สอนตั้งแต่ 09.00 - 15.00 น.

หมายเหตุ : สามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขา

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56,177